محصولات عمده

جنسقیمت روز
زردچوبه14000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان


محصولات ویژه

جنسقیمت روز
زردچوبه14000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان


محصولات قنادی

جنسقیمت روز
زردچوبه14000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان


محصولات کیلویی

جنسقیمت روز
زردچوبه14000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان


محصولات صادراتی

جنسقیمت روز
زردچوبه14000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان
دارچین25000 تومان