زعفران

زعفران گیاهی است از تیرهٔ زنبقیان که خواص زیادی از قبیل دارویی و رنگ غذایی دارد.

Call Now Button